T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG0100002-3120 08.09.2004 - 15314

KONU : Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden

Yapılandırılması

.......................... VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2004/117

Bilindiği üzere sağlık hizmetlerinde verimlilik ve etkililik insan gücünün, tıbbi donanımın ve fiziki mekanın uygun kullanımı ile doğrudan ilgilidir.

Sağlık kurumlarımızda 2003 yılında gerçekleştirilen poliklinik sayısı 70 milyondur. Bu sayının 2004 yılında 90-100 milyona ulaşması beklenmektedir. Poliklinik hizmet alanları hastanelerimizde vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve bekleme sürelerinin uzun olduğu yerlerdir.

Hastanelerimizde hizmet sunumunun iyileştirilmesi kapsamında hastalarımızın hekimlerini seçebilmesini öngören bir sistemin uygulamasına geçilecektir. Şartları ve alt yapısı uygun olanlardan başlamak üzere hekim seçme uygulamasına geçilecek olan hastanelerimizde poliklinik hizmetlerinin aşağıda belirlenen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir:

a-Poliklinik hizmetlerinin sunumunda, hastalarımızın hekimini seçebilme özgürlüğü esastır. Bu nedenle hastaların hekimini seçebilmesine imkan verecek her türlü tedbir alınacaktır.

b-Hastane baştabipleri, aktif olarak çalışan klinisyen uzman hekim sayısı kadar poliklinik odası açacak, poliklinik odalarında hastaya hizmet sunmak için gerekli olan tıbbi araç, gereç ve demirbaş malzemesinde eksiklik olmamasına azami itina gösterilecektir.

c- Hastane baştabipleri poliklinik yapılan alanda branşlar itibariyle hizmet sunan tüm hekimlerin isimlerini herkesin görebileceği şekilde ilan edecektir.

d-Poliklinik odalarının uygun yerlerine odayı kullanacak uzman hekimin adı, soyadı ve branşı yazılacaktır.

e-Poliklinik hizmetlerinin sunulduğu yerlerde hastaları bilgilendirmek, yönlendirmek ve uzman hekimlerin hastalarla ilgili sekreteryasını yürütmek üzere yeteri kadar tıbbi sekreter ile danışma ve rehberlik hizmetleri için sağlık personeli görevlendirilecektir. Bu konuda gerekli görülmesi halinde hizmet alımı yapılacaktır.

f-Sekreteryalar, yoğunluğun bir yerde toplanmaması için ilgili polikliniklerin olduğu yerlerde kurulacaktır.

g-Sekreteryada görev yapan personel, halka ilişkiler konusunda eğitimden geçirilecektir. Sekreteryada görev yapan personelin özel kıyafet giymeleri sağlanacaktır.

h-Sekreteryadaki personelin, kaç polikliniğe bakacağı yoğunluk dikkate alınarak belirlenecektir.

ı-Hastalar, hekim seçme uygulaması ve nasıl yararlanacakları konusunda bilgilendirilecek, ancak sekreterya veya başka çalışanlar tarafından belirli bir hekime yönlendirilmeyecektir.

i-Polikliniklerin bulunduğu alanlarda hastaların rahatlıkla oturmaları, dinlenmeleri veya oturarak sıralarını beklemelerini sağlamak üzere uygun ortamlar sağlanacaktır.

j-Hastaların yönlendirilmesi, sıralarını takip edebilmeleri ve gerekli duyuruların yapılabilmesine imkan verecek düzenlemeler yapılacaktır.

k-Poliklinik hizmetlerinin hafta içi olduğu gibi hafta sonu ve akşam da verilmesi mümkün olduğundan, istekli olan uzman hekimlerin bu talebini başhekimliğe yazılı olarak iletmesi kaydıyla gerekli düzenlemeler yapılarak hizmet sunumu sağlanacaktır. Laboratuvar ve görüntüleme ünitelerinde de bu doğrultuda tedbir alınacaktır.

Hekim seçme özgürlüğünün hayata geçirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler sonucu uygulamaya geçilen hastanelerde, hastanenin dış cephesine ilgili duyurular ekte yer alan formatta asılacak ve hekim seçme özgürlüğünün başladığını gösteren logoların kullanılmasına izin verilecektir.

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.

Prof.Dr.Recep AKDAĞ

Bakan