T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI: B100THG0100002-3120/15.10.03-19499

KONU: Hasta Hakları

…………….VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2003/124

İnsan haklarının sağlık hizmetlerinde uygulanması, insan haklarının sağlık sistemi içinde korunması, özellikle sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde insan onurunun güvence altına alınması amacıyla Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda hasta haklarına hassasiyet gösterilmesini ve bu alanda yaşanan ihmallerin ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeniden biçimlendirilmiştir.

Bu kapsamda temel ilkemiz, kurum ve çalışan odaklı sağlık hizmeti sunumu yaklaşımından hasta odaklı hizmet sunumu yaklaşımına geçilmesi olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bu kapsamda, hizmet sunumlarını, personel çalışma şekilleri hasta odaklı temel yaklaşıma göre yeniden düzenleyeceklerdir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin iç ve dış hasta memnuniyetine uygun formatta, insan onuruna yakışır biçimde sunulması amaçlanmaktadır. Gerektiğinde hastaların hak ihlallerinden korunabilmesi ve hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesi amacıyla belirlenen hastanelerde ekte yer alan Yönerge doğrultusunda etkin hasta hakları uygulamalarına başlanacaktır.

Bu kapsamda, belirlenen sağlık kurumları Yönergede belirtilen özellikleri ve çalışma esaslarını dikkate alarak hasta hakları kurulunu teşekkül ettirecektir. Ayrıca hasta hakları biriminde görevlendirilecek olan sağlık personelinin adı, soyadı, mesleği, eğitim durumu vb. bilgileri en geç 17.11.2003 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlükleri koordinatörlüğünde hastane başhekimleri, Hasta Hakları Biriminin oluşturulması için, Yönergede belirtilen şekilde gerekli fiziki mekan, araç, gereç, donanım temin edecek ve personel görevlendirilmesini en kısa sürede tamamlayacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan